Hajja Salesjana - Jan/Feb 2016

,YD LU ULVNMX TLHJÜHG KHPP ,ŸGD U ULVNMX IO DSSOLND]]MRQL WDV 6LVWHPD 3UHYHQWLYD GHMMHP TLHJÜHG KHPP ,O ÜVLHE OL TLHJÜHG I·PRÜÜL KX EKDO GDN WD·DNUREDWD OL MLP[L IXT ÜDEHO LPGHQGHO IO DUMD +X ELVV VNRQW X NHPP EÜDOD HGXNDWXUL LQŸRPPX GDN LO ELODQo QHoHVVDUMX QLUQH[[X OL QHYLWDZ ULVNMX VSHoLILNX L H GDN OL QÜDOOX EDUUD G GLPHQVMRQL SDVWRUDOL MHZ QNHOOD QLWWUDWWDZKD EÜDOD DSSHQGLoL ,[ [RJÜRO WDJÜQD JÜDOO ‹LG WDŸ ŸJÜDŸDJÜ LVLE IO LPÜDEED WD· $OOD JKDOLKRP O LVNRS OL JÜDOLK KX KHPP 4XGGLHP LO ‹UDMMD GUDPPDWLND DQ]L W WUD‹HGMD WDW WUDEL X W WIDO OL G GULWWLMLHW WDJÜKRP KXPD PLoÜXGD O HZZHO LPSHQQ WDJÜQD V 6DOHVMDQL KXZD OL QDJÜWXKRP LG GLQMLWD· WDJÜKRP OL QDJÜWXKRP OXUD GDN OL MLVWÜRTTLOKRP EL GULWW X PKX[ E· NDULWD· %· ´HYDQ‹HOL]]D]]MRQLµ PD QLVWJÜX[ QLOOLPDWDZ UXÜQD ELVV JÜDOO SURoHVVL WLSLoL WD·HYDQJHOLVWL LŸGD I·VLWZD]]MRQL WD· EŸRQQ SULPDUMX DVVROXW IHMQ KHPP QXTTDV WRWDOL WD· GDN NROOX OL MILVVHU KDMMD X XPDQLWD· PHWD KHPP VLWZD]]MRQLMLHW OL KXPD EHMQ PHZW X KDMMD PLQÜDEED ILQ QXTTDV WRWDOL WD·O DIIDULMLHW DNWDU EDŸLoL X QHoHVVDUML QDÜVHE I·'XQ 0DULR 3HUHV ILO .RQJR DOOXUD LO SURoHVVL WD·HYDQ‹HOL]]D]]MRQL MLEGHZ MLVVHMÜX [KLHGD JÜRWMD YLoLQDQ]D X VNLHW OL M[DQGDU O LPÜDEED ´DJDSLNDµ WD· .ULVWX 8NROO PD UULGX[ QLQVHZ LO NOLHP WD·'XQ %RVFR ILW WHVWPHQW WLHJÜX OL OOXP JÜDGKRP MLGZX EL IUHVNH]]D XQLND ´,G GLQMD GHMMHP VH WLOTDJÜKQD EL SMDoLU NHPP LO GDUED O ÜVLHE X O D]]MRQL WDJÜQD MNXQX GHMMHP OHMQ LW WIDO O DNWDU ITDU X OL MLQVDEX IO DNEDU SHULNOX ILV VRFMHWD 'DQ KX JÜDOLQD O YHUX NRQIRUW OL ÜDGG PD KXZD VH MJÜLU JÜDOLK MHZ ML‹L MHÜRGXOQD µ )LO NZDGUX VÜLÜ WDO 3DVWRUDOL PDŸ ŸJÜDŸDJÜ [·LQKXPD O NRQWULEX]]MRQLMLHW OL ‹HMMLQ PLQQ ´NRQWLQHQWLµGLYHUVL" /LO KLQQ PLQQ QDWXUD WD[ [RJÜROLMLHW ² X KDZQ THJÜGLQ QLWNHOOPX GZDU [L ÜLGPD ILG 0LG GMDUMX WDO YMD‹‹L WD´ )U )DELR $WWDUG 6'% .XQJUHVV PRQGMDOL DQLPDW PLOO PLQLVWHUX WLHJÜHN NHOOX EÜDOD VX‹‹HWW ´,V VLVWHPD 3UHYHQWLYD X G GLULWWLMLHW XPDQL µ 0HOD O SDVWRUDOL PDŸ ŸJÜDŸDJÜ WLQWHUHVVD UXÜKD VHZ PLG GULWWLMLHW XPDQL VSHoMDOPHQW GDZN WDŸ ŸJÜDU %·OLHPD PRG WLQYROYL UXÜKD IO HGXND]]MRQL WLGKHU RYYMD LŸGD E·OLHPD PRG O HYDQ‹HOL]]D]]MRQL" 0·KHPP[ LU ULVNMX OL µWLQWLOHIµ O LVSHoLILoLWD WD[ [RJKRO SDVWRUDOL" 6H Q‹LEX KDZQ LO NRQWLQZD]]MRQL WD· LQWHUYLVWD LQWHUHVVDQWL OL VDUHW OLO )U )DELR ZDTW OL NLHQ I· 5XPD EHMQ YMD‹‹ X LHÜRU 7UDGX]]MRQL JÜDOO 0DOWL PLOO NRSSMD $EHOD

RkJQdWJsaXNoZXIy NjMwMzI3