Hajja Salesjana - Jan/Feb 2016

Óallini nfittex lil wiççek Mulej, biex niddawwal bik b˙all-musbie˙ fuq l-imnara, b˙all-muntanja fil-g˙oli milquta mir-ra©©i tax-xemx, ˙alli ndawwal lil dawk ta’ madwari ming˙ajr ˙afna daqq ta’ trombi. Óallini nfittex lil wiççek Mulej biex niddawwal bid-dawl tal-fidi, ˙alli ndawwal lil dawk li qeg˙dien fl-iΩbal u fil-korruzzjoni. Óallini nfittex lil wiççek Mulej biex niddawwal bid-dawl tal-Kelma setg˙ana tieg˙ek ˙alli nfarra© lil min hu g˙ajjien, infarra© lil min hu mnikket, infarra© lil min hu marid, infarra© lil min hu qalbu miksura, infarra© lil min jinsab bla tama, infarra© lil min jinsab fil-biΩa’ u j˙ossu wa˙du, infarra© lil min tilef kull fiduçja u tilef it-triq. Óallini nfittex lil wiççek Mulej, int id-Dawl li ddawwalli ‘l ˙ajti ˙alli hekk jien, b˙ala wild id-Dawl nista’ nkun dawl g˙al o˙rajn fi kliemi, fi ˙sibijieti u f’ g˙emili. Nitolbok Mulej, Dawl tad-dinja, mexxi l-passi tieg˙i fit-triq tas-sliem! Óallini nfittex lil wiççek Mulej! PLQQ 6U /\GLD *UHFK 26-

RkJQdWJsaXNoZXIy NjMwMzI3