Hajja Salesjana July-September 2019

It-tfal g˙adhom iç-Çentru ta' ˙ajjitna? minn Jeanine Balzan Engerer B. Psy (Hons), PGCE Riflessjonijiet f’ Waqthom “Miss, thank you talli ma taqtax qalbek minni!” minn Jeanine Balzan Engerer B. Psy (Hons), PGCE Kull min ja˙dem fl-iskejjel jista’ jixhed kemm ix-xahar ta’ Mejju huwa wie˙ed mill- itqal xhur ta’ ˙idma! L-g˙ajja kemm tal- istudenti, kif ukoll tal-g˙alliema tibda tmiss mal-quççata. Lejn l-a˙˙ar ta’ dan ix-xahar, l-istudenti tieg˙i jkollhom eΩami importanti ˙afna u kif wie˙ed jista’ jobsor, dan ma jg˙inx mal-g˙ajja li semmejt qabel. Ftit qabel l-eΩamijiet nibda ninnota l-ansjeta tiela’ fl- istudenti tieg˙i, u l-fiduçja fihom nfushom tibda tnin u tonqos! Dan iwassal biex f’daqqa wa˙da jibdew jinsew dak kollu li kienu jafu ©img˙at qabel. G˙all-bidu li kien ji©ri hekk, kont nitfag˙ha fuqi! Kont in˙ossni li fallejt b˙ala g˙alliema g˙ax issa li ©ejna g˙all-waqt tal-prova, ma kinux ˙a jmorru tajjeb. Din is-sena ˙adt triq differenti, g˙araft aktar il-bΩonnijiet emozzjonali tal-istudenti tieg˙i. G˙araft li meta l-istudenti tieg˙i ha jaqg˙u 'down', jien irrid nkun il-bastun tag˙hom! Allura ma bdejtx nirrabbja meta nara li mhux jirrispondu l-past papers tajjeb (avolja hekk xtaqt), imma minflok emmint aktar fihom, inkora©©ejthom aktar billi g˙idtilhom li iva jafu jirrispondu tajjeb u l-aktar importanti, ÓABBEJTHOM aktar. Óabbejthom meta l-aktar li kellhom bΩonn iΩda meta l-inqas kienet façli g˙alija. Qalb din il-maratona ta’ revision kontra revision, il-Mulej tani s-sa˙˙a mentali li kelli bΩonn meta studenta partikolari ©iet fuqi u qaltli “Miss, thank you talli ma taqtax qalbek minni!”. Dan il-kumment kien biΩΩejjed g˙alija biex in˙ossni ma˙buba u nkompli nag˙ti appo©© u g˙ajnuna lill- istudenti tal-klassi tieg˙i. Qed naqsam dan mag˙kom, g˙ax nixtieqkom tifhmu kemm ©id nistg˙u nag˙mlu meta n˙obbu lil xulxin. L-istudenti tieg˙i, anke dawk l-aktar batuti, bdew jemmnu aktar fihom nfushom u dan wassal biex marru tajjeb ˙afna fl-eΩamijiet. Jien mill- banda l-o˙ra in˙ossni eΩawrita iΩda sodisfatta li ˙abbejt! Dan wassalni nifhem kemm il-bniedem meta j˙ossu ma˙bub jkun kapaçi jeg˙leb il- biΩg˙at tieg˙u. Allura x’qed nistenew, ejja ma nibΩg˙ux nuru lil xulxin li din l-im˙abba. Fuq kollox, ejja n˙allu lilna nfusna n˙ossuna ma˙buba speçjalment mill-aktar wie˙ed li jaf i˙obb – Ìesu’ Kristu nnifsu! 34 H AJJA S ALESJANA

RkJQdWJsaXNoZXIy NjMwMzI3