Hajja Salesjana January-March 2020

13 Minn din il-˙ar©a ta’ Óajja Salesjana ser nibdew in©ibu siltiet mir-riçerki li g˙amel Dun Ûammit dwar l-istorja Salesjana tal-Viçi Provinçja tag˙na ddedikatha lil Ommna Marija l-G˙ajnuna tal-Insara. L-g˙an ta’ dawn l-artikli, misluta mill-arkivji tal-passat, hu biex insiru dejjem aktar mid˙la tal-©rajjiet li sawru dak li a˙na llum b˙ala Salesjani Maltin u G˙awdxin. Mikielan© Marija Mizzi hu l-ewwel persuna li nafu biha s’ issa, li kien iltaqa’ personalment u g˙al diversi drabi ma’ Dun Bosco nnifsu ©ewwa Turin. Sa˙ansitra tkellem u kiel mieg˙u wkoll. Is- Sur Mizzi twieled fl-1849 fil-belt Valletta u kien ji©i mill-qrib minn Fortunatu Mizzi, iben Francesco Mizzi u Marianna nee’ Galea li kienet o˙t Pietru Pawl Galea, missier is-Sur Fons Maria Galea. Jum minnhom Mikielan© Maria Mizzi kiteb hekk lil Dun Bosco, “M’ g˙andix il-pjaçir li jkolli x’naqsam mieg˙ek dwar xi biçça xog˙ol. Nista’ imma nifta˙ar li bistlek idejk g˙al diversi drabi, l-aktar dan l-a˙˙ar f’ Ìunju tal-1880, jekk qieg˙ed niftakar tajjeb, meta jien ©ejt infittxek dak inhar li l-mibki Mons. D. Camboni mexxa l-fesat solenni fl-Oratorju tieg˙ek.” Ta’ min ng˙idu li l-festa solenni li mexxa Mons. Camboni fil-fatt kienet qabel il-bidu ta’ Ìunju u din kienet propju l-festa ta’ Marija G˙ajnuna tal- Insara li Dun Bosco kien jiççelebra b’ mod tassew solenni kull 24 ta’ Mejju. F’ din il-festa solenni, Dun Bosco kien stieden lis-Sur Mizzi sabiex jing˙aqad jiekol mieg˙u f’ Valdocco. Dan Mizzi kien senatur Malti mag˙ruf ˙afna fl-Ewropa. G˙alkemm g˙amel Ωmien jg˙ix fil-gΩira ta’ G˙awdex, g˙al perjodu twil kien joqg˙od f’ Ruma. II-Papa Piju IX kien bag˙tu l-Liberja fl-Afrika sabiex jag˙mel ‘assessment’ dwar kif kienet sejra l-Knisja f’ dak il-pajjiΩ. Waqt li kien hemm, Mizzi ukoll ˙adem sabiex tinfeta˙ l-ewwel dar Salesjana f’ dan il-pajjiΩ Afrikan. Dan hu dak li nafu sa issa dwar dan il- persuna©©. Jalla nsiru nafu iktar dwaru, hu li kellu x-xorti jkun jaf lil Dun Bosco b’mod personali ferm qabel ma ntbag˙tu s-Salesjani hawn f’ Malta fl- 1903. Kont Taf Biha Din? – 1 minn Fr. Francis Ûammit sdb H AJJA S ALESJANA

RkJQdWJsaXNoZXIy NjMwMzI3