Hajja Salesjana January-March 2020

H AJJA S ALESJANA 3 Ejjew nitgħallmu nkunu aktar grati! Kull bidu ta’ sena ©dida jfakkarna li ©ejna mislufa aktar Ωmien biex ingwadu d-don kbir tal-˙ajja, biex nigglorifikaw lil Alla bl-eΩistenza tag˙na u biex nag˙mlu t-tajjeb lil o˙rajn, huma min huma, sakemm g˙ad g˙andna ç-çans. Ja˙asra, illum hu tant façli li nin©arrumill-˙afna responsabbiltajiet li g˙andna, mill-g˙a©la u l-©enn li n˙abbtu wiççna mag˙hom ta’kuljum! Hu tant façli li sempliçiment nimbuttaw lilna nfusna ‘l quddiem bla ma napprezzaw il-mirakli Ω-Ωg˙ar u l-fer˙iet çkejkna ta’ kull ©urnata. Iva qrajt tajjeb, mhuwiex xi Ωball dan! Kull jum g˙andu s-sabi˙ tieg˙u, il-©miel tieg˙u imma jrid ikollna g˙ajnejn, widnejn u qalb lesti biex nag˙rfu dan. Tista’ tkun tbissima sinçiera ta’ xi ˙add li ma tafx li tiltaqa’ mieg˙u fit- triq, tista’ tkun azzjoni tajba li tirçievi ming˙and xi ˙add fuq il-post tax-xog˙ol, tista’ tkun tg˙anniqa ming˙and xi ˙add li ji©i minnek, tista’ tkun kelma ta’ tif˙ir minn ˙abib, tista’ tkun sms ta’ apprezzament g˙al xi ˙a©a li tkun wettaqt, tista’ tkun sempliçi tisfira ta’ pitirross ˙ieles fuq zokk bla ˙ajja jistenna l-qawmien ©did tar-rebbieg˙a, tista’ tkun is-s˙ana tax-xemx fuq spalltek waqt li ©ejja lura mis-supermarket, tista’ tkun inΩul ix-xemx mill-isba˙ li tilma˙ waqt li ˙ri©t il-kelb g˙al passejn jew sema xitwi u mudlam, çar daqs il-kristal, miΩg˙ud bil-kwiekeb li tilma˙ mit-tieqa tal-kamra tas-sodda fi tmiem jum twil, b’tazza tè s˙una f’idejk waqt li ti©i konxju li dak Alla li jaf kull stilla b’isimha, jafek u j˙obbok ferm iktar milli int qatt tista’ tobsor... Iva huma dawn il-bçejjeç prezzjuΩi ta’ ˙ajja li, me˙juta flimkien bl-ispaga tad-deheb tal- g˙arfien tag˙na, jg˙inuna naraw lil hinn minn normalità tal-˙ajja ta’kuljum u nerfg˙u il-velu fuq dak li jidher normali u hemm nag˙rfu id Alla u l-providenza tieg˙u li qed ja˙dmu dejjem minn wara l-kwinti. Ejja nirsistu sabiex ma nitkaxkrux mill- glorifikazzjoni, tant imxerrda u vana fostna, li nkunu m˙abbtin li hi mifruxa tant mag˙na lkoll, ejjew nitg˙allmu ma nterrqux tul it-toroq tal-˙ajja bla' ma ninteb˙u x’hemm madwarna u ejjew nitg˙allmu naraw is-sabi˙ kollu li jdawwarna kuljum u nkunu grati ta’dan. Veru, xi drabi f’xi jiem, wie˙ed irid jfittex ˙afna aktar fil-fond biex isib xi ˙a©a tajba, imma dejjem hemm xi ˙a©a g˙al xiex ng˙idu grazzi lil Alla, tkun kemm tkun iebsa l-˙ajja. Ejja nsa˙˙u din l-attitudni ta’ gratitudni fina hekk kif se nibdew sena ©dida fl-istorja ta’ ˙ajjitna u b’ dan il-mod, insiru bnedmin dejjem aktar awtentiçi u ©enwini li mhumiex mog˙mija li jridu jkunu bnedmin li l-˙in kollu ja˙dmu u jinsew dak li tassew jg˙odd fl-a˙˙ar mill-a˙˙ar. Ejjew l-ewwel nitg˙allmu kif verament inkunu sabiex imbag˙ad nag˙mlu dak li g˙andna nwettqu b’aktar g˙an, b’aktar delikatezza u b’aktar tifsira. Ejja nieqfu filli nie˙du lil kul˙add u lil kollox qiesu xejn mhu xejn g˙ax il-˙ajja kif nafuha taf tinbdiel f’ tebqa t’ g˙ajn. B’ dan il-mod biss nistg˙u nterrqu l-˙ajja b’ tali mod li nag˙mlu l-a˙jar minnha u ng˙ixuha b’ mod s˙i˙, kif Alla minn dejjem riedna nag˙mlu. L-g˙aΩla fl-a˙˙ar mill-a˙˙ar, hi f’ idejna! Is-Sena t-Tajba! Fr. Sandro Camilleri sdb Photo: Karl Fredrickson from www.unsplash.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NjMwMzI3