Hajja Salesjana January-March 2020

It-tfal g˙adhom iç-Çentru ta' ˙ajjitna? minn Jeanine Balzan Engerer B. Psy (Hons), PGCE Riflessjonijiet f’ Waqthom Miss jien in˙obbok daqs dawl g˙aj ejja g˙ax ©ibtni f’posti! minn Jeanine Balzan Engerer B. Psy (Hons), PGCE Na˙seb xbajna naqraw artikli fuq kemm g˙andna bΩonn nieqfu u nie˙du l-˙ajja aktar bil-mod. Milux waqt li kont qieg˙dha break supervision, studenta partikolari qaltli “Miss jien in˙obbok daqs dawl g˙ajnejja g˙ax ©ibtni f’posti!”. Dan il-kumment bellahni mhux biss g˙ax huwa kumment mill-isba˙ però huwa kumment li qlajtu wara sena perseveranza ma’ din l-istudenta! Is-sena l-o˙ra din l-istudenta ma riditx taf bis-su©©et tieg˙i, ippruvajt minn kollox u kien hemm mumenti fejn nistqarr mag˙kom qtajt qalbi! Madankollu xorta bqajt nag˙tiha konsegwenzi meta ma ©abitx xogholha u mbag˙ad kont nispjegalha r-ra©uni wara kull azzjoni. Dan qed ng˙idu biex nifhmu li dixxiplina b’mod ˙anin hija xorta bΩonnjuΩa ˙afna! Regoli li jag˙mlu sens j©ibu stabbiltà li hija bΩonn baΩiku g˙al kull persuna! Meta qtajt qalbi li din l-istudenta ser tibda tqieg˙ed rasha hemm fuq is-su©©ett, g˙idt ˙a mmur lura g˙al dik il-˙a©a baΩika, u mort lura g˙all-uman. Bdejt nara kif nibda nsir nafha a˙jar, propju uΩajt il-metodu ta’ Don Bosco meta ltaqa’ ma’Bertu Garelli, fejn meta nduna li g˙adu ma jafx ˙afna affarjiet, staqsih x’jaf jag˙mel u beda minn hemm. Bdejt inqatta’ ˙in informali mal-istudenta, mumenti Ωg˙ar b˙al fil- kuritur, fil-karozza waqt xi outing jew qabel ma tibda lezzjoni. Minn ©ewwa bqajt in˙obbha g˙alkemm ma kienx dejjem façli u na˙seb li dak huwa s-sigriet ta’ kollox! Li tibqa’ thobb lill-persuna anke jekk ma tirçievi xejn lura.Kif dejjem jg˙id Fr. Fabio Attard, ‘A˙na l-edukaturi niΩirg˙u fid- dlam’ imbag˙ad tafda li l-˙sad ikun tajjeb! Hekk ©ara wara sena n˙ossni fid-dlam ma’ din it-tifla, kont qed inkun dawl g˙aliha bla ma naf! U dan mhux mertu tieg˙i imma t’Alla, li dejjem juΩa lilna biex inkunu dawl g˙al ˙addiehor! Jien ma n˙ossnix xi ˙add speçjali imma ndunajt kemm Alla jinqeda b’kul˙add, kemm-il darba n˙alluh! 34 H AJJA S ALESJANA

RkJQdWJsaXNoZXIy NjMwMzI3