Hajja Salesjana April-June 2020

H AJJA S ALESJANA 3 Trinek ta’ wġigħ jew raddiet ta’ ħajja ġdida... l-għażla f’ idejna! Dan l-a˙˙ar kont qed nammira bidwi li b’ kalma kien qed i˙affer raddiet dritti u twal fil- ˙amrija ˙amranija fl-g˙elieqi kbar u fertili li jinsabu quddiem il-post fejn noqg˙od, sabiex eventwalment, fil-waqt opportun, jix˙et hemm iΩ-Ωerrieg˙a. Nammetti li kont milqut bil-proçess li rajt u mill-ewwel g˙adda ˙sieb f’ mo˙˙i li nixtieq naqsmu mag˙kom ilkoll: Ninsabu f’ dan iΩ-Ωmien sabi˙ litur©iku fejn qed niççelebraw il-quççata tal-fidi li ng˙oΩΩu, il-qawmien triumfanti ta’ Sidna Ìesu’ Kristu g˙all-˙ajja, wara l-˙ruxija tat-tradiment, passjoni u mewt tieg˙u. L-g˙adu ta’ dejjem ta’ ru˙na pprova j˙affer raddiet b˙al trinek f’ ˙ajjitna u f’ dik ta’ Ìesu’, bit-tama li jidfnu hemm darba g˙al dejjem ladarba jitqieg˙ed fil-qabar, bit-tir li jwarrbu u j©eg˙elna na˙sbu li hu ©ie mirbu˙, li kollox spiçça, li kollox kien wisq sabi˙ biex ikun minnu. Imma f’ dak il-post mudlam, b˙al meta Ωerrieg˙a ti©i miΩrug˙a u mg˙ottija bil- ˙amrija u mer˙ija hemm fid-dlam, se˙˙ l-o˙la g˙a©eb tal-©˙e©ubijiet. Ir-Re tar-rejiet u s-Sid tas-sidien, bil-qawwa tal-Ispirtu tal-Im˙abba li jg˙aqdu eternament ma’ Missieru u Missierna fis-smewwiet, qam rebbie˙ mill-qabar biex kif weg˙edna, jg˙ix u jibqa’ mag˙na g˙al dejjem. B˙alma Ωerrieg˙a çkejkna li tkun qisha midfuna, tinbet g˙all-˙ajja mill-˙amrija mudlama li tkun fiha, twarrad u tikber, u eventwalment tag˙ti fjuri jfu˙u jew frott bnin, daqstantie˙or il- qawmien mill-mewt ta’ Sidna g˙all-˙ajja ©dida ©abitilna tama, hena u l-assigurazzjoni li l-˙ajja hi b’ sa˙˙itha iktar mill-mewt u li a˙na ddestinati g˙all-eternita’ ta’ kuntentizza bla tarf ma’ Alla li ˙alaqna, li hu l-Im˙abba ppersonifikata. Din mhijiex xi ˙rafa mist˙ajla imma weg˙da ta’ veru ssi©illatha u msoqqija bid-demm ta' Kristu Rxoxt g˙alik u g˙alija! Proçess parallel xi drabi jse˙˙ fil-˙ajja normali tag˙na, mhux hekk? Filwaqt li nterrqu ‘l quddiem jum b’ jum fl-eΩistenza tag˙na, bla dubbju ta’ xejn ikun hemm waqtiet ta’ dwejjaq u niket, li jimmarkawna lkoll u b˙al i˙affru trinek ta’ tbatija fil-˙ajja personali tag˙na. IΩda dawn it-trinek psikolo©içi u emozzjonali jistg˙u jsiru art li tnissel raddiet ta’ ˙ajja ©dida li jwassluna lejn g˙aqal u g˙arfien aktar profond, kemm-il darba nag˙Ωlu li nitg˙allmu minn dak kollu li ng˙addu minnu fil-˙ajja. Tassew li ˙ajja fejn wie˙ed ma jirriflettix fuq dak kollu li jg˙addi minnu, mhux ta’ min ig˙ixha! Mela ejja nfakkru lilna nfusna, speçjalment waqt li qed niççelebraw l-G˙id, ir-reb˙a tal-Óajja fuq il-mewt, li meta ji©u mumenti f’ ˙ajjitna fejn in˙ossuna g˙al kollox fid-dlam, wa˙edna u mg˙attna, dan jaf ikun g˙ax inkunu ©ejna miΩrug˙a f’wa˙da mir-raddiet tal- ˙ajja u eventwalment g˙ad nikbru f’ verΩjoni ©dida u aktar g˙aqlija tag˙na nfusna. Dan jista’ jse˙˙ biss jekk in˙allu lilna nfusna nissaqqew bl- im˙abbau l-kura ta’ dawk li tassew japprezzawna, iktar milli bis-sog˙ba u bir-rabbja li jaf ikollna, li jnaqqsu u jnawwru l-iΩvilupp tag˙na. Ejja n˙allu lil Ìesu’ Rxoxt, Alla ta’ ˙ajja bil-kotra, jfawwarna bil-©miel ta’ m˙abbtu li tag˙tina l-˙ajja sabiex minn fejn a˙na, inkomplu nikbru g˙al akbar glorja tieg˙u! Mela meta l-˙ajja t˙affer trinek ta’ tbatija f’ qalbna u f’ mo˙˙na, ejja nag˙Ωlu li n˙allu l-im˙abba t’ Alla tibdilhom f’ raddiet ta’ ˙ajja ©dida. L-g˙aΩla hi f’ idejna! L-G˙id it-tajjeb lilkom u lil g˙eΩieΩ kollha tag˙kom! Fr. Sandro Camilleri sdb

RkJQdWJsaXNoZXIy NjMwMzI3