Hajja Salesjana July-September 2021

H AJJA S ALESJANA 3 Linji mċajpra... Óarsa lejn il-gazzetti jew ftit minuti ta’ smig˙ g˙all-a˙barijiet ta’ kuljum u wie˙ed mill- ewwel jinteba˙ b’ fattur li qed iserrep u jdur madwar in-normalità ©dida tag˙na. G˙al bosta ra©unijiet, donnu qed inçajpru l-linji li hemm bejn it-tajjeb u l-˙aΩin, bejn dak li hu ta’ ©ie˙ u dak li hu ta’ diΩunur, bejn dik li hi attivita’ ta’ rikreazzjoni sana ma’ dik li hi attivita’ ta’ rikreazzjoni ˙aΩina. Il-galbu, l-edukazzjoni, l-altruiΩmu u d-dekor jidher li qed ji©u m©ieg˙la jippakkjaw il- bagalji u jbew©u ‘l hemm. Ûid ma’ dan kollu l-kilba bla qieg˙ g˙all-poter u g˙all-flus miksuba ta’ malajr, il-qerda sfrenata li g˙addejja bil- kisi tal-konkrit tal-ftit spazji miftu˙a prezzjuzi u tal-kampanja li din il-gΩira tag˙na, darba tant sabi˙a, g˙andha u hemm g˙andek il-preΩent li qed ng˙ixu fih issa. Din hi r-realta’ li qed ng˙ixu fiha u li fiha a˙na b˙ala segwaçi ta’ Dak li j©ib id-dawl fid-dlam irridu nag˙mlu l-istess u nkunu messa©©iera tad- dawl, tat-tama, tal-fara©, tas-ser˙an, tal-gwida u fuq kollox tal-im˙abba hawn u issa. Jidher li dak li qabel kien iΩomm il-qafas tas-soçjetà f’ postu qed ji©i mibdul ma’ ideat u ideolo©iji ©odda u konsegwentement qeg˙din litteralment narmu l-ilma fil-friskatur bit- tarbija b’ kollox! Ming˙ajr Alla, is-soçjeta’ teg˙req. Ming˙ajr il-valuri tal-Van©elu, imsejsa fuq l-im˙abba lejn Alla u lejn il-proxmu, is- soçjetà tibda ççedi, titfarrak u tikkrolla bil- mod. Óarsa wa˙da lejn l-Istorja tikkonferma kemm bosta soçjetajiet setg˙ana qabilna, waqg˙u fil-g˙ajb, i©©arrfu u konsegwentement intilfu u ntesew fl-annali tal-iΩmna. Ja˙asra jidher li l-umanità ma titg˙allem qatt! It-talba li jkollok l-abort iddikriminalizzat hu b˙allikieku wie˙ed qed jg˙id li huwa possibbli li wie˙ed ji©i ssagrifikat fuq l-altar tal-konvenjenza! Jidher li qed ninsew li Alla hu l-Awtur u s-Sid tal-˙ajja u mhux sempliçi bnedmin b˙alna! Tarbija fil- ©uf g˙andha kull dritt, b˙ali u b˙alek, li tg˙ix. L-islogan ‘All Lives Matter’ çertament g˙andu jinkludi lil dawk li g˙adhom ma twieldux u li m’ g˙andhomx le˙en ˙lief tag˙na. A˙na g˙andna ne˙dulhom idejhom u mhux ˙ajjithom! G˙aliex nikkundannawhom g˙all- ag˙ar sentenza tal-mewt meta huma kompletament innoçenti? Issa qed nilag˙bu wkoll mal-idea li nipprovdu liΩ- Ωg˙aΩag˙ tag˙na aktar aççessibiltà g˙al çertu drogi b˙ala mezz ta’ rikreazzjoni. Kemm nistg˙u naqg˙u g˙ar-ridikolu! Din hija kontradizzjoni fil-kliem. Mela tlifna kull ra©uni u sens komun? Kif jista’ wie˙ed jirrikrea ru˙u b’ mod san billi jie˙u d-drogi meta hemm tant provi xjentifiçi li juru kif id-drogi jeqirdu l-persuna s˙i˙a? Ftit ©img˙at ilu ççelebrajna Pentekoste, tifkira tal-g˙e©ubijiet u l-©miel bla tarf li Alla jista’ jwettaq fil-˙ajjiet ta’ dawk in-nies u s-soçjetajiet li huma liberament miftu˙a g˙aliH. Hu jista’ jkun il-kumpass u l-gwida tag˙na hekk kif interrqu f’ dawn iΩ-Ωminijiet imqallba. Billi ng˙ixu fiH, biH u g˙aliH a˙na wkoll nistg˙u nkunu sinjal ta’ kontradizzjoni li nippuntaw lis- soçjeta’ lejH li Hu biss it-Triq, il-Verità u l-Óajja li lkoll nixxennqu u nixtiequ interrqu fuqha, ng˙oΩΩu u ng˙ixu. Fih biss il-˙ajja tag˙mel sens. Ejjew ninfet˙u g˙aliH mill-©did! Fr. Sandro Camilleri sdb Photoby SamuelChenard

RkJQdWJsaXNoZXIy NjMwMzI3