Hajja Salesjana January-March 2020

16 H AJJA S ALESJANA Ritratt ta' fuq: Natalya Zaritskaya from www.unsplash.com NIRRAÌUNAW Il- woodpecker , g˙asfur li jixxabbat mas- si©ar u jtektek b’munqaru, isalva ©ildu g˙ax i˙addem rasu. Dan jg˙odd g˙all- bniedem ukoll. It-tiri fil-˙ajja nag˙mluhom billi n˙addmu mo˙˙na. Nirra©unaw! Óa©a perikuluΩa ˙afna li n˙allu l-boloh jirb˙u huma! Omm u missier: Il-familja llum il-©urnata hi mhedda u je˙tie© taffronta sfidi ibsin u spiss drammatiçi. Óafna persuni j˙ossuhom diΩorjentati quddiem teoriji u fatti li jaqilbu ta’ ta˙t fuq dak li kien meqjus “normali”. B˙all-possibbiltà li l-koppji omosesswali jista’ jkollhom tfal. Dan jiktbu wkoll il-Papa Fran©isku: “Óadd ma jista’ ja˙seb li jekk indg˙ajfu l-familja b˙ala soçjetà naturali msejsa fuq iΩ-Ωwie©, dan ˙a jiswa ta’ xi ©id g˙as-soçjetà. Ji©ri bil-maqlub: jippre©udika l-maturazzjoni tal-persuni, il-˙arsien tal- valuri komunitarji u l-iΩvilupp etiku tal-bliet u l-ir˙ula. Ma nibqg˙ux naraw çar kif hi biss l-g˙aqda esklussiva u indissolubbli bejn ra©el u mara li g˙andha funzjoni soçjali s˙i˙a, g˙ax hi impenn stabbli u minnha jista’ jo˙ro© il- frott fl-ulied. Irridu nag˙rfu l-firxa wiesg˙a ta’ qag˙diet ta’ familji li jistg˙u joffru çerta regola ta’ ˙ajja, imma l-unjonijiet de facto jew bejn persuni tal-istess sess, biex in©ibu eΩempju, ma nistg˙ux b’mod sempliçistiku naqbdu u nqeg˙duhom fuq l-istess livell taΩ- Ωwie©. L-ebda rabta temporanja jew mag˙luqa g˙at-trasmissjoni tal-˙ajja ma tista’ tiΩguralna futur g˙as-soçjetà. Imma llum min qed jie˙u ˙sieb iwieΩen lill-miΩΩew©in, jg˙inhom jeg˙lbu r-riskji li qed jhedduhom, ise˙ibhom fir-rwol edukattiv tag˙hom, i˙e©©e© l-istabbiltà tar- rabta konjugali?”. Formazzjoni bilançjata u armonjuΩa Il-problema hi attwali ˙afna. Inkunu irresponsabbli jekk ma naffrontawhiex b’mod çar u seren. Mela, ˙a nirra©unaw ftit. Ji©ifieri, ejja n˙addmu r-ra©uni, mhux il-fidi, mhux ir-reli©jon. U f’dan il-kaΩ b’mod partikulari r-ra©uni titkellem çar: edukazzjoni ming˙ajr in-nis©a flimkien tal- komponent femminili u l-komponent maskili hi edukazzjoni Ωbilançjata, li tag˙mel ˙sara lid-dritt ta’ tifel jew tifla g˙al formazzjoni bilançjata u armonjuΩa. Insomma, hi kemm hi brava l-omm, wa˙idha mhix biΩΩejjed, u lanqas il-missier! Kul˙add joffri l-kontribut tieg˙u li jag˙ni l-formazzjoni tat-tifel (jew it-tifla). Naraw Artiklu ta’ Pino Pellegrino mill-Bullettin Salesjan Taljan ©entilment meqlub g˙all-Malti minn Francesco Pio Attard L-Importanza ta’ Omm u Missier Ritratt: John-Mark Smith from www.unsplash.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NjMwMzI3