Hajja Salesjana January-March 2020

H AJJA S ALESJANA The Music Box Riflessjonijiet fuq siltiet muΩikali mill-Editur 30 I was waiting for so long For a miracle to come Everyone told me to be strong Hold on and don't shed a tear Through darkness and good times I knew I'd make it through And the world thought I had it all But I was waiting for you Hush now I see a light in the sky Oh it's almost blinding me I can't believe I've been touched by an angel With love Let the rain come down And wash away my tears Let it fill my soul And drown my fears Let it shatter the walls For a new sun A new day has come Where it was dark now there's is light Where there was pain, now there's joy Where there was weakness, I found my strength... Diska tassew sabi˙a b’lirika li tfisser ˙afna minn kantanta li Ωgur m’ g˙andha bΩonn l-ebda introduzzjoni ma’ ˙add mill-qarrejja tag˙na g˙ax Ωgur li lkoll smajna biha u bil- fama mondjali tag˙ha u tad-diski tag˙ha. Na˙seb ilkoll nistg˙u nassoççjaw ru˙na mal- kliem tad-diska fejn inkunu forsi g˙addejjin minn çirkustanzi li nkunu ilna ˙afna nitolbu dwarhom, jew fejn jg˙idulna biex nag˙mlu l-qalb u nkomplu g˙addejjin jew fejn minn barra nidhru li kollox sew meta filfatt minn ©ewwa nkunu qed inwe©©g˙u u nbatu fis-skiet... Dan jidher çar fis-siltiet fejn il-kantanta tg˙id, “I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, hold on and don't shed a tear.Through darkness and good times I knew I'd make it through and the world thought I had it all...” L-importanti f’ dan kollu hu li ma nçedux l-armi u nibqg˙u nag˙tu pass wara pass sakemm fl-a˙˙ar iç-çirkustanzi jitbiddlu u l-Mulej jg˙inna ndawru l-pa©na u nikbru minn dak li kien g˙addejna minnu. Hu dejjem hemm g˙alina u dejjem lest jg˙inna sabiex i©ibilna d-dawl fid-dlam ˙alli mal-kantanta nkunu nistg˙u ng˙idu, “Where it was dark now there's is light. Where there was pain, now there's joy. Where there was weakness, I found my strength...” Jekk Alla huwa mag˙na min jista’ jkun kontra tag˙na? Ejjew mela nduru lejH fil-˙ti©ijiet kollha tag˙na sabiex Hu li jista’ kollox, Hu li dejjem irid jag˙tina l-a˙jar g˙alina, jag˙tina dak li hu ta’ ©id fil-˙in u l-waqt li Hu jaf hu ta’ siewi g˙alina. L-g˙aΩla b˙al dejjem hi f’ idejna. A New Day Has Come Celine Dion Photo: © Tony Barson/Getty Images

RkJQdWJsaXNoZXIy NjMwMzI3