Hajja Salesjana January-March 2020

31 H AJJA S ALESJANA Memories Maroon 5 Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here, but you're not 'Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way 'Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back you There's a time that I remember, when I did not know no pain When I believed in forever, and everything would stay the same Now my heart feel like December when somebody say your name 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday, aye aye But everything gon' be alright Go and raise a glass and say, aye Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here, but you're not 'Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way 'Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back you.... Diska li ˙ar©et ftit ©img˙at ilu u li laqtet lil diversi semmieg˙a permezz tal-lirika sabi˙a tag˙ha mimljin nostal©ija u li mag˙hom ilkoll nistg˙u nassoççjaw ru˙na min˙abba xi ˙add g˙aΩiΩ g˙alina li m’ g˙adux mag˙na. F’ ˙in minnhom il-kantant jg˙id li jrid jiftakar u japprezza sew dawk il-˙bieb u l-g˙eΩieΩ li g˙adhom ˙ajjin u sew dawk li m’ g˙adhomx: “Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way.” Ikompli jg˙id li l-˙sieb dwar l-g˙eΩieΩ tag˙na inisslu fina l-memorji tag˙hom, memorji sbie˙ tassew... “And the memories bring back, memories bring back you” Kemm hu importanti li nitg˙allmu ma nie˙du lil ˙add forgranted g˙ax g˙ad ji©i Ωmien meta jisg˙obbina jekk nag˙mlu hekk. Ejjew napprezzaw lil dawk g˙eΩieΩ g˙alina issa li g˙adhom mag˙na g˙ax wara jkun tard wisq, ejjew lil dawk li n˙obbu ng˙idulhom u nuruhom li n˙obbuhom u li napprezzawhom g˙ax imbag˙ad ma jkunx hemm iktar çans biex nag˙mlu dan. Photo: © Jason Kempin/Getty

RkJQdWJsaXNoZXIy NjMwMzI3