Hajja Salesjana January-March 2020

H AJJA S ALESJANA 6 Spiss nisimg˙u lil min jg˙id li l-muftie˙ g˙al relazzjoni tajba hu l-komunikazzjoni, imma ma ninsewx li s-sigriet tal-komunikazzjoni hu s-smig˙. Dawn huma sitt pariri biex nipprattikawh u hekk nifhmu a˙jar lil xulxin. 1. OÓLOQ IL-KLIMA T-TAJBA Il-kelmiet mhumiex l-uniku element. Spiss lanqas huma l-iΩjed wie˙ed importanti. L-atmosfera, l-ambjent, il-©esti, l-affetwoΩità, is-silenzju, l-g˙ajnejn, il- wiçç mhumiex xi sempliçi gwarniç. Ng˙idu a˙na, f’intervista g˙al xog˙ol, id- dehra esterna tal-kandidat kwaΩi dejjem tiddeçiedi r-riΩultat tal-laqg˙a. “In˙allu lill-istudenti tag˙na jesprimu b’mod ˙ieles dak li ja˙sbu”, kien i˙obb jg˙id Don Bosco lill- kollaboraturi tieg˙u. U kien jis˙aq: “Isimg˙uhom, ˙alluhom jitkellmu kemm iridu”. Don Bosco l-ewwel wie˙ed li kien eΩempju ta’ “smig˙”. Hemm ritratt çelebri li jurih iqarar liΩ-Ωg˙aΩag˙: il-persuna kollha tieg˙u fis-smig˙, kollu attent. Il-Memorji Bijografiçi jfakkru: “Minkejja l-˙afna ˙idmiet serji li kellu, dejjem kien lest jilqa’ f’kamartu, b’qalb ta’ missier, lil dawk iΩ- Ωg˙aΩag˙ li kienu jitolbuh xi udjenza partikulari. Anzi, ried li jittrattawh b’familjarità kbira u qatt ma kien jilmenta dwar l-indiskrezzjoni li biha xi drabi kienu jtellfuh. Kien jag˙ti lil kull wie˙ed il- libertà s˙i˙a biex jistaqsi, jaqsam x’qed itaqqlu, jiddefendi ru˙u, jiskuΩa ru˙u… Kien jilqag˙hom bl-istess rispett li bih kien jittratta l-ikbar sinjuri. Kien jistedinhom ipo©©u bilqieg˙da fuq is-sufan, u hu kien joqg˙od bilqieg˙da wara l-mejdina, u jismag˙hom bl- akbar attenzjoni b˙allikieku dak li kienu qed jg˙idulu kollu kien importanti ˙afna…”. Il-parti l-kbira tal-©enituri ja˙sbu li qed jisimg˙u lil uliedhom. Tidher ˙a©a sempliçi u ovvja. Imma kemm drabi ommijiet u missirijiet qed jisimg˙u tassew u b’mod sinçier, b’attenzjoni s˙i˙a, dak li jg˙idulhom jew jippruvaw jg˙idulhom? 2. IKKONÇENTRA FUQ KLIEM IL-PERSUNA L-OÓRA Li nikkonçentraw fuq kliem l-o˙rajn ming˙ajr ma nag˙mlu xejn iΩjed jew na˙sbu f’xi argument ie˙or hu l-aqwa mod kif nistg˙u nisimg˙u. Wie˙ed mis-sinjali tal-g˙a©la li qed tikkundizzjona lin-nies ta’ Ωmienna hu li qed insiru dejjem inqas kapaçi nikkomunikaw b’g˙ajnejna. Il-kuntatti bejn il-persuni Ωdiedu: internet, emails, mowbajls… U qed ninsew il- kuntatt l-iΩjed sempliçi: il-kuntatt bil-wiçç. Don Bosco ©abar wie˙ed mill-punti ewlenin tas-sistema edukattiva tieg˙u fil-kelmiet “Óa Sitt pariri għal smigħ attiv Artiklu ©entilment mi©jub g˙all-Malti mill-Bullettin Salesjan Taljan ta’ Ottubru 2019 minn Francesco Pio Attard Ritratt: Priscilla Du Preez from www.unsplash.com Ritratt ta' fuq: Jamie Davies from www.unsplash.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NjMwMzI3