Hajja Salesjana January-March 2020

7 H AJJA S ALESJANA j˙ossu dejjem fuqhom il-˙arsa tas-superjuri”. Ûgur li b’dan mhux qed jifhem xi sorveljanza tat-tip pulizjesk, imma l-mod ta’ kif wie˙ed i˙ares biex jikkomunika: “Tassew li jinteressani minnek. Jixraqlek l-attenzjoni kollha tieg˙i”. 3. TINSAB HEMM BIEX TISMA’ U MHUX BIEX TWIEÌEB Li tisma’ attivament ifisser ukoll li titg˙allem tiskot mid-diskors tieg˙ek u tikkonçentra fuq l-attenzjoni tal-persuna l-o˙ra u toqg˙od attent biex ma tag˙tix pariri jew soluzzjonijiet meta qed titkellem hi. Imma©ina g˙alliem li jrid ifittex jer©a’ jag˙ti motivazzjoni lil student li abbanduna l-lezzjonijiet. Jasal il-kunsill tal-klassi u dak l-istudent jipprova jispjega (b’diffikultà) x’qed jg˙addi ming˙alih. Imma l-g˙alliema jinterrompuh biex kull wie˙ed jag˙tih il-parir tieg˙u fuq x’messu g˙amel. Fir-realtà l-istudent sempliçiment jixtieq lil min jifhmu f’dak li qed jipprova jg˙id hu. “Jien nitkellem, nitkellem, imma ˙add ma jismag˙ni”, tgemgem Corinna (8 snin). U Ìuditta (7 snin): “Mela filg˙axija, fuq is-sodda, nag˙ti dahri lil kul˙add, noqg˙od in˙ares lejn il- ˙ajt u nitkellem wa˙di, g˙ax hekk tal-inqas jien nisma’ lili nnifsi”. Fis-sala taΩ-Ωjajjar ta’ ˙abs, wie˙ed Ωag˙Ωug˙ qal lil missieru: “Pa, m’intix tinteba˙ li f’g˙oxrin sena din hi l-ewwel darba li qed tismag˙ni?”. 4. WARRAB IL-FILTRI TA’ PERÇEZZJONI Ifisser twarrab l-emozzjonijiet u x-xewqat personali. L-ikbar periklu hu li ta˙seb li di©à taf kollox. Ng˙idu a˙na: “Dak kulma hu g˙aΩΩ… Ara, qed jigdeb… BeΩΩieg˙…”. Jekk intom irrabbjati, ikkalmaw ftit. Jekk dak li qed tisma’ mhux imisslek qalbek, ibqa’ attent u warrab kull deluΩjoni jew preokkupazzjoni. 5. ERÌA’ FFORMULA L-FRAÛIJIET L-IÛJED IMPORTANTI TA’ MIN QED IKELLMEK IrreΩisti t-tentazzjoni li toqg˙od isserra˙ ras l-ie˙or, tirra©una, ti©©ustifika jew tipprietka. Minflok, ipprova st˙ajjel l-emozzjonijiet li t-tifel qed i˙oss f’dak il-˙in. Tirrepetix kliemu ittra b’ittra. Ng˙idu a˙na, jekk bintek qed tg˙ajjat u tg˙id li int l-aktar omm kattiva tad-dinja, ma jiswa xejn tg˙idilha: “Ta˙seb li jien l-aktar omm kattiva tad-dinja?”. Hi mhux veru temmen hekk, qed tg˙id hekk biss biex tara x’˙a tkun ir- reazzjoni tieg˙ek. Twe©iba adatta taf tkun din: “Forsi int irrabbjata g˙ax ma rridx nag˙tik il- libsa l-©dida biex tmur biha l-iskola”. Iççekkinx il-problema. Tinsistix. Xi drabi, imqar jekk tkun fhimt mis-sinjali li jag˙tik, it-tifel ma jkunx irid jammetti emozzjoni partikulari. Twebbisx rasek. Ma ©ara xejn jekk ma jaqbilx mieg˙ek. L-g˙an tas-smig˙ riflessiv mhux li to˙ro© xi stqarrija minn fommu, imma li tg˙inu j˙ossu mismug˙, mifhum u milqug˙, biex jg˙ix mal-emozzjonijiet tieg˙u u jesprimihom verbalment, flok bl- azzjonijiet. 6. KUN FUQ IL-PARTI TIEGÓU U JEKK HEMM PROBLEMA AFFRONTAWHA FLIMKIEN Dan hu pass mitqlu deheb. Is-smig˙ attiv jg˙inna niççaraw is-sitwazzjoni. Il-persuna l-o˙ra t˙ossha mifhuma u Ωgurata. Is-soltu twie©eb poΩittivament g˙all-mistoqsija: “X’ta˙seb li se tag˙mel?”. Ritratt: Christin Hume from www.unsplash.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NjMwMzI3